• chirurg stomatolog

    Implantologia w Warszawie

    Etapy i przebieg leczenia

01

Dia­gno­sty­ka/pla­no­wa­nie le­cze­nia  

Diagnostyka kon­cen­tru­je się na uzy­ska­niu in­for­ma­cji na te­mat scho­rzeń ogól­nych, mo­gą­cych mieć wpływ na pla­no­wa­nie le­cze­nia im­plan­to­lo­gicz­ne­go, a także po­zna­niu przy­czy­ny utra­ty zę­bów, na­wy­ków hi­gie­nicz­nych oraz po­trzeb i ocze­ki­wań pa­cjen­ta. Na tym eta­pie le­cze­nia stosowane są tech­ni­ki ra­dio­gra­ficz­ne (np. ra­dio­wi­zjo­gra­fia, pan­to­mo­gra­fia czy to­mo­gra­fia kom­pu­te­ro­wa), po­zwa­la­ją­ce na oce­nę ilo­ści i sta­nu ko­ści, które mają sta­no­wić podło­że dla wsz­cze­pu, ocenę sta­nu zę­bów są­sia­du­ją­cych z lu­ką oraz roz­mia­ru i po­ło­że­nia struk­tur ana­to­micz­nych, mo­gą­cych utrud­niać prze­pro­wa­dze­nie za­bie­gu.

02

Etap chirurgiczny  

Etap chirurgiczny polega na wsz­cze­pie­niu im­plan­tu w od­po­wied­nim po­ło­że­niu do ko­ści szczęk. Pro­ces ten naj­czę­ściej wy­ko­ny­wa­ny jest po za­sto­so­wa­niu znie­czu­le­nia miej­sco­we­go. W niektórych sytuacjach, jeżeli sy­tu­acja te­go wy­ma­ga, za­bieg mo­że zo­stać wy­ko­na­ny pod nar­ko­zą.

03

Etap protetyczny

Po za­koń­cze­niu pro­ce­su in­te­gra­cji im­plan­tu z ko­ścią (od 3 do 6 mie­się­cy), prze­pro­wa­dza­ne jest osta­tecz­ne le­cze­nie pro­te­tycz­ne, które polega na wy­ko­ny­wa­niu uzu­peł­nień opar­tych na im­plan­tach (np. ko­ro­ny, mo­sty, pro­te­zy).

Dr Marek Rybicki
Dr Marek Rybicki

Zalety leczenia implantologicznego

  • im­plant dzia­ła tak sa­mo, jak ko­rzeń na­tu­ral­ne­go zę­ba,
  • im­plan­ty wy­ko­na­ne są z ma­te­ria­łów bio­kom­pal­ty­bil­nych, czy­li bar­dzo do­brze to­le­ro­wa­nych przez or­ga­nizm czło­wie­ka, nie wy­wo­łu­ją­cych re­ak­cji aler­gicz­nych,
  • im­plant mo­że słu­żyć pacjentowi do koń­ca ży­cia,
  • le­cze­nie im­plan­to­lo­gicz­ne jest mi­ni­mal­nie in­wa­zyj­ne – nie ma po­trze­by szli­fo­wa­nia zdro­wych, są­sied­nich zę­bów, cze­go wy­ma­ga­ją tra­dy­cyj­ne pro­ce­du­ry na­kła­da­nia ko­ron i mo­stów,
  • im­plan­ty po­zwa­la­ją na za­cho­wa­nie wła­ści­wej gę­sto­ści ko­ści i mi­ni­ma­li­zu­ją jej utra­tę.
Implanty zygomatyczne

Implanty zygomatyczne

Implanty Zygomatyczne są długimi implantami wprowadzanymi w odcinkach bocznych w okolicę łuku jarzmowego szczęki. Stosuje się je przy bardzo dużych zanikach kości. Dają możliwość wykonania uzupełnień protetycznych stałych bez stosowania skomplikowanych zabiegów chirurgicznej odbudowy kości, związanych zwykle z koniecznością przeszczepów kości własnej z talerza biodrowego, bródki, gałęzi żuchwy, kosci potylicznej itp. Zwiększa to bezpieczeństwo i powodzenie leczenia oraz znacznie skraca jego czas. Rozwój implantów zygomatycznwych stanowi unikatową, alternatywną metodę rehabilitacji protetycznej przy pomocy uzupełnień stałych, bez konieczności stosowania skomplikowanych procedur chirurgicznych. 

Preferowanym znieczuleniem przy wprowadzaniu implantów zygomatycznych jest znieczulenie ogólne.

  • implantolog

Aby umówić wizytę prosimy zadzwonić na numer podany poniżej